สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย (The Vintage Car Club of Thailand)

เกี่ยวกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

         สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ ปีพุทธศักราช 2516 (ภายใต้ชื่อ "สมาคมรถโบราณลุฟท์ฮันซ่า" หรือ LUFTANSA VINTAGE CAR CLUB (LHVCC) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย" ในปีพุทธศักราช 2546) ได้จัดงานประกวดรถโบราณขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบรางวัลให้แก่รถที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่น รางวัลขับรถดี และรางวัลเครื่องแต่งกายงามสมสมัย ซึ่งได้รับความนิยมจากสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับของบรรดาสื่อมวลชนเป็นอย่างดี
         ปัจจุบันงานประกวดรถโบราณได้บรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของ กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมรถโบราณฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ เป็นนายกสมาคมฯ