ความเป็นมา
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในหลายๆ รูปแบบ ทำให้ทีมงาน สามารถทำงานด้านการวางกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง และเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ โดยในขณะ เดียวกับสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรและสื่อ มวลชนในแขนงต่างๆ บริษัท โปรเฟสชันแนล มีเดีย บิสซิเนส จำกัด (Professional Media Business Co., Ltd.) เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ทำงานข่าว และงานด้านประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ทำให้วันนี้มีความมั่นใจและความตั้งใจจริงอันแน่วแน่ ที่จะมาทำงานที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ และอื่นๆ ที่กำลังมองหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ และความเข้าใจ คำว่า "การประชาสัมพันธ์"

พันธกิจของบริษัท
"ภาพพจน์ของคุณคือภาพพจน์ของเรา" กล่าวคือ เราจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับลูกค้า เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของท่าน ให้ความจริงใจ ซื่อตรง ในขณะเดียวกันก็เต็มใจที่จะให้บริการข่าวสารด้านต่างๆ กับสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมา
ลักษณะงาน
วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์
ผลิตและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จดหมายข่าว วารสาร แผ่นพับ ชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และ สื่อบอร์ดคาสท์ "
งานในปัจจุบัน
งานมหกรรมยานยนต์ หรือ มอเตอร์ เอกซ์โป
สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย
บริษัท ซันโย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
บริษัท คิงส์ตัน เทคโนโลยี่ จำกัด